සංවෘත අධි බලය

 • 12000w 20000w ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

  12000w 20000w ෆයිබර් ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

  වර්ගය: සංවෘත අධි බල තන්තු ලේසර් කැපුම් යන්ත්‍රය

  වෙළඳ නාමය:යුනියන් ලේසර්

  ආකෘතිය:  UL3015G

  මිල:  $18999-$33999

  වගකීම්: යන්ත්‍රය සඳහා වසර 3ක්, ෆයිබර් ලේසර් ප්‍රභවය සඳහා වසර 2ක්, පැළඳ සිටින කොටස් හැර.

  සැපයුම් ධාරිතාව:  කට්ටල 50 / මාසය

  පෙර විකිණීම සහ පසු විකිණීම සඳහා පැය 24ක් මාර්ගගතව

එක්සත් ජනපදය සම්බන්ධ කරන්න

Give us A Sout
ඊමේල් යාවත්කාලීන ලබා ගන්න